Home  >  Classifieds  >  Announcements  >  Public & Legal Notices
Place an Ad with the Los Angeles Times!

T Ho Ng BÁo B'u C?

THoNG BÁO B'U C? THEO ÐaY La THoNG BÁO s? co mt Cuc Bu C? Thanh Ph? loi [Tng Tuyn C] duc t? chc ti Thanh Ph? Costa Mesa vao ngay Th? Ba, ngay 6 thang 11 nam 2018, bu cho cac Vien Chc sau day: Bu Th? Trung (Trn nhim k? hai nam) Bu 3 y Vien Hi Ðng Thanh Ph? (Trn nhim k? bn nam) Qun 3, 4, va 5 Thi hn d? c? vao cac chc v? nay bt du vao ngay 16 thang 7 nam 2018 va kt thuc vao ngay 10 thang 8 nam 2018 luc 5:00 chiu. Nu khong thy np giy t? d? c? cho mt vien chc duong nhim tr? nht vao ngay 10 thang 8 nam 2018 (ngay th? 88 truc ngay bu c?) c? tri s? co dn ngay th? 83 truc ngay bu c, ngay 15 thang 8 nam 2018, d? d? c? ng c? vien khac vi (nhng) ngui duong nhim vao ngay th? 88 truc ngay bu c, d? ra tranh vao chc v? dan c? ca ngui duong nhim do. Thi gian gia hn nay khong ap dng nu khong co ngui duong nhim nao hi d? diu kin tai c. Nu khong co ai hoc ch? co mt ngui duc d? c? ra tranh vao mt chc v? dan c, chc v? dan c? do co th? duc b? nhim theo quy dnh ca § 10229, B? Lut Bu C? Tiu Bang California. Phong phiu s? m? ca t? 7:00 sang dn 8:00 ti. Brenda Green Thu Ky Thanh Ph? Cong b? va duc dang: ngay 6 thang 7 nam 2018

Additional Information

Posted:
1 week, 5 days, 22 hours ago
Category:
Public & Legal Notices